Multi Language Interpreter Services

Open as a new window for surveyTake a survey

You have the right to get this information in a different format, such as audio, Braille, or large font due to special needs or in your language at no additional cost.

Usted tiene derecho a recibir esta información en un formato distinto, como audio, braille, o letra grande, debido a necesidades especiales; o en su idioma sin costo adicional.

Title of the table
English ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Member Services. The number is on the back of your Member ID card.
Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al Servicios para Miembros. El número de teléfono está al reverso de su tarjeta de identificación del miembro.
Chinese 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 會員服務。電話號碼在會員卡的背面。
Vietnamese CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Hãy gọi Dịch vụ Thành viên. Số điện thoại có trên mặt sau thẻ ID Thành viên của bạn.
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa Mga Serbisyo sa Miyembro. Makikita ang numero sa likod ng iyong ID card ng Miyembro.
Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 회원 서비스로 전화하십시오. 전화번호는 회원 ID 카드 뒷면에 있습니다.
Arabic

تنبيه: إذا كنت تستخدم اللغة العربيةا، لك. اتصل بقسم خدمات الأعضاء. ورقم الهاتف هذا موجود خلف ً ، تتاح خدمات المساعدة اللغوية، مجانبطاقة تعريف العضو الخاصة بك

French Creole ATANSYON:Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele Sèvis Manm. W ap jwenn nimewo a sou do kat idantifikasyon manm ou a.
Russian ВНИМАНИЕ:Если вы говорите на русском языке, вы можете бесплатно воспользоваться услугами переводчика. Позвоните в Отдел обслуживания участников. Номер телефона указан на обратной стороне вашей ID-карты участника.
Armenian ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե դուք խոսում եք հայերեն, կարող եք անվճար օգտվել լեզվի օժանդակ ծառայություններից։ Զանգահարե՛ք Հաճախորդների սպասարկման բաժին։ Հեռախոսի համարը նշված է ձեր Անդամակցության նույնականացման քարտի ետեւի մասում։
Japanese 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。会員サービスまでお電話ください。電話番号は会員IDカードの裏面に記載されております。
Persian (Farsi)

. توجه؛ اگر بهزبان فارسی صحبت میکنيد، خدمات کمک زبانی، بدون هزينه در دسترس شما هستند. با خدمات اعضا تماس بگيريد. شماره تلفن روی پشت کارت شناسايی عضويت شما درج شده است

Punjabi ਿਧਆਨਿਦਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਸਰਿਵਿਸਜ (Member Services) ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਨੰ ਬਰਤੁਹਾਡੇ MemberID (ਮੈਂਬਰ ਆਈ.ਡੀ.) ਕਾਰਡ ਦੇ ਿਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ।
German ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Wenden Sie sich telefonisch an die Mitgliederbetreuungen. Die Nummer finden Sie auf der Rückseite Ihrer Mitgliedskarte.
French ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez les Services aux membres. Le numéro figure au dos de votre carte de membre.
Hmong LUSCEEV: YogtiaskojhaislusHmoob, covkevpabtxoglus, muajkevpabdawbraukoj. Covnpawbxovtooj nyob tom qab ntawm koj daim npav tswv cuab.

Download the My Molina Mobile App

You can make a payment, change your doctor, view service history and request a new ID card from the palm of your hand.